Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy e-learningowej kursynieruchomosci.pl

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2021 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Platformy.

1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://kursynieruchomosci.pl/ (dalej: Platforma)
  2. Korzystając z platformy kursynieruchomosci.pl akceptujesz zasady regulaminu, którego aktualna wersja znajduje się pod adresem https://kursynieruchomosci.pl/regulamin/ oraz polityki prywatności, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu pod adresem https://kursynieruchomosci.pl/polityka-prywatnosci/
  3. Właścicielem platformy https://kursynieruchomosci.pl jest:
  KURSY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. ul. Bałtycka 49 lok. 6, 75-330 Koszalin, NIP: 6692565387
  (dalej: Usługodawca)
  4. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca odpłatnie z usług Platformy przez przeglądarkę internetową.
  5. Udostępnienie Użytkownikowi oferty Usługodawcy za pośrednictwem Platformy jest bezpłatne. Koszty ponoszone przez Użytkownika są związane z nabywaniem Usług i prawa korzystania z nich na użytek własny. Koszty te nie zależą od tego, na ilu urządzeniach Użytkownik korzysta z Platformy, a Użytkownik ponosi je jednokrotnie w odniesieniu do każdej zakupionej Usługi.
  6. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi oferty oraz umożliwienie mu dokonania zakupu oraz realizacji procesu dydaktycznego (dalej: Usługa) zamówionych szkoleń na Platformie kursynieruchomosci.pl.
  7. W rozumieniu Regulaminu przez Usługę należy rozumieć:
  a)proces dydaktyczny realizowany w ramach platformy e-learningowej kursynieruchomosci.pl w spersonalizowanym dla każdego użytkownika trybie umożliwiającym rozpoczęcie nauki w dowolnym momencie oraz jej dowolną, elastyczną organizację czasową dostosowaną do własnych potrzeb i możliwości;
  b)szkolenia mające postać elektronicznych materiałów multimedialnych mogących zawierać wykłady, zdjęcia, dokumenty elektroniczne, ćwiczenia i testy, które są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na korzystanie z których licencji udziela Usługodawca;
  8. Warunkiem korzystania z Platformy kursynieruchomosci.pl jest założenie przez Użytkownika, indywidualnego Konta Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
  9. Konto Użytkownika jest to przestrzeń serwisowa Platformy kursynieruchomosci.pl, dostępna dla Użytkowników indywidualnych po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiająca m.in. czasowy dostęp do zakupionych szkoleń oraz zamieszczanie danych, które są wykorzystywane przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  10. Konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Miejscem świadczenia Usług na rzecz Konsumenta jest wyłącznie Rzeczpospolita Polska.
  12. Profil Publiczny – sekcja platformy, w której użytkownik może stworzyć swoją osobistą wizytówkę zawierającą dane takie jak: informacje o sobie, zdobyte umiejętności, certyfikaty, strona www, konta w mediach społecznościowych.

2 Wymagania techniczne

 1. Platforma kursynieruchomosci.pl wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z wybranych funkcjonalności platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.
  2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
  3. W celu rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty e-mail.

3 Konto użytkownika

 1. Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika jest konieczne do korzystania przez Użytkownika z Platformy oraz ze świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy Usług.
  2. Właścicielem Konta Użytkownika na platformie kursynieruchomosci.pl może być wyłącznie osoba fizyczna.
  3. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą założyć Konto Użytkownika jeśli uzyskają zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  4. Założenie konta w serwisie kursynieruchomosci.pl może być bezpłatne. Aby tego dokonać należy wypełnić formularz rejestracyjny i postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się podczas rejestracji na stronie.
  5. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.
  6. Dane Użytkownika stanowią dane uczestnika szkolenia i są wymagane w procesie realizacji kształcenia i certyfikacji. Usługodawca nie daje możliwości zmiany danych uczestnika szkolenia po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, z wyłączeniem sytuacji związanych z błędami pisowni (tzw. literówek).
  7. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie posiadanego konta innym osobom.
  8. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.
  9. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania serwisów Usługodawcy, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Platformy innym Użytkownikom.
  10. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.
  11. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu, mogą zostać zablokowane lub usunięte.
  12. Umowa na korzystanie z Platformy zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji Konta Użytkownika.
  13. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto w panelu użytkownika przy użyciu opcji “usuń konto”.
  14. W celu optymalizacji procesu edukacyjnego Platforma zbiera szczegółowe dane o postępach nauki w serwisie, w tym informacje na temat obejrzanych lekcji, ćwiczeń i testów, wykonywanych zadań, tworzonych notatek.
  15. Dane związane z procesem edukacyjnym Użytkownika mogą być archiwizowane na Platformie o ile Użytkownik nie skasuje ich samodzielnie, bądź nie zgłosi chęci usunięcia Konta Użytkownika.

4 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Ze względu na spersonalizowany charakter platformy e-learning, nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie.
  2. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  a) dodanie do koszyka Usługi;
  b) wybór rodzaju płatności;
  c) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku powodującego płatność.
  3. Wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych szkoleniach podana jest w ramach platformy kursynieruchomosci.pl.
  4. Dostępne są następujące formy płatności:
  a) szybka płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line;
  b) płatność blik
  5. W przypadku formy szybkiej płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia.
  6. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez tych dostawców. Korzystanie z tych form płatności wiąże się z akceptacją postanowień ww. regulaminów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
  7. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi (lub Usług) zgodnie z opisem Usługi na platformie kursynieruchomosci.pl oraz postanowieniami Regulaminu. W celu natychmiastowego rozpoczęcia czynności edukacyjnych poprzez włączenie materiałów edukacyjnych przez Użytkownika uznaje się, że spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  8. W przypadku, gdy płatność nie jest dokonywana przez Użytkownika, bądź Użytkownik zwolniony jest z płatności za uczestnictwo, zawarcie Umowy następuje w formie elektronicznej w momencie pierwszego zalogowania się Użytkownika do platformy e-learningowej.
  9. Zawarcie Umowy może także nastąpić w inny sposób w razie udostępnienia takiej możliwości przez Usługodawcę lub za porozumieniem stron.
  10. Pełny dostęp do zakupionych Usług w ramach platformy kursynieruchomosci.pl aktywowany jest po zaksięgowaniu płatności (zawarciu Umowy).
  11. Udostępnienie zakupionej Usługi na koncie Użytkownika jest równoznaczne z rozpoczęciem faktycznej realizacji Usługi.
  12. Jeśli podmiotem dokonującym zakupu jest inna osoba niż Użytkownik, bądź jest nim firma lub instytucja, należy w sekcji danych fakturowych formularza zamówienia podać właściwe dane nabywcy do wystawienia faktury.
  13. Regulaminowy maksymalny okres przewidziany na realizację Usługi pojedynczego szkolenia przez Użytkownika wynosi 3 miesiące, liczone od momentu zawarcia elektronicznej Umowy jednak nie dłużej niż 180 dni.
  14. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika terminu wskazanego powyżej oraz braku możliwości uzyskania porozumienia w kwestii przedłużenia terminu realizacji usługi Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługuje refundacja całości ani części poniesionych opłat za Usługę.

5 Uprawnienia Użytkownika i licencja

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  a) dostępu do materiałów udostępnianych mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach zakupionych w ramach platformy kursynieruchomosci.pl indywidualnie, na własne konto;
  b) dostępu do przewidzianych programem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej i uczestniczenia w procesie edukacyjnym;
  c) uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Użytkowników platformy kursynieruchomosci.pl;
  d) przeglądania ofert pracy udostępnianych na Platformie kursynieruchomosci.pl, dostępnych wyłącznie dla zalogowanych użytkowników, którzy dokonali zakupu usług;
  e) w przypadku uruchomienia – brania udziału w programie poleceń, którego warunki znajdują się na stronie: kursynieruchomosci.pl, dostępnej wyłącznie dla zalogowanych użytkowników.
  2. Program Partnerski oraz Program Poleceń przysługuje wyłącznie użytkownikom dokonującym zakupu Usług na stronie kursynieruchomosci.pl.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do:
  a) samodzielnego zaliczenia wszystkich etapów szkolenia
  b) przestrzegania pozostałych postanowień regulaminu
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w szkoleniach na platformie kursynieruchomosci.pl stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
  5. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść (w tym w szczególności udostępnianych w ramach platformy e-learningowej materiałów szkoleniowych) wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
  6. Użytkownik posiadający opłacone szkolenie może drukować, pobierać i zapisywać wyłącznie dodatkowe materiały szkoleniowe z platformy kursynieruchomosci.pl do użytku osobistego bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
  7. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania i zapisywania lekcji wideo.
  8. W przypadku chęci wykorzystania poza platformą kursynieruchomosci.pl materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
  9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych szkoleń, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów szkoleniowych w ramach usługi stałej aktualizacji, którą objęta jest oferta.
  10. W razie naruszenia postanowień niniejszego punktu Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

6 Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.
  2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Platformy w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
  3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone – na przykład kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy gdy ten:
  a) wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem;
  b) używa lub usiłuje używać Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem;
  c) narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.
  5. W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
  6. W skutek usunięcia Konta Użytkownika z Platformy przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców usług hostingowych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.
  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane, przechowywane lub przesyłane do Platformy w ramach korzystania z Usług przez Użytkownika.
  9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert pracy udostępnianych w ramach platformy kursynieruchomosci.pl jak również nie gwarantuje procesu rekrutacyjnego związanego z udostępnionymi ofertami.

7 Reklamacje

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
  b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
  2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy podany na stronie kursynieruchomosci.pl/kontakt
  3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
  5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

8 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.
  2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.
  3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9 Zmiany oferty i promocje

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie, wycofywania niektórych Usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
  2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
  3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.
  4. Promocje nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów lub usług przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Użytkownik decyduje, z której promocji chce skorzystać.

10 Moderowanie publikowanych treści

 1. W ramach Platformy Usługodawca udostępnia moduł Profil Publiczny użytkownika oraz moduł recenzje mające służyć wymianie między Użytkownikami informacji związanych z nauką oraz sposobami efektywnego wykorzystania platformy kursynieruchomosci.pl.
  2. W celu zachowania porządku i zapewnienia atmosfery wzajemnego szacunku, Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania:
  a) wiadomości naruszających przepisy prawa, wzywających do nienawiści, propagujących przemoc lub zawierających nieprawdziwe informacje,
  b) wiadomości o obraźliwym charakterze, wątków zawierających kłótnie bądź ataki personalne,
  c) wiadomości mogących naruszać dobre imię serwisu lub osób trzecich,
  d) wiadomości o charakterze reklamowym, promujących konkurencyjne produkty lub zawierających odnośniki do zewnętrznych serwisów.
  3. Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie Regulaminu. W przypadku powtarzających się naruszeń konto danego Użytkownika może zostać zablokowane.

11 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Platformy jest Usługodawca.
  2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
  3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Usług przez Platformę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: kursynieruchomosci.pl/polityka-prywatnosci/

12 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).
  2. Umowę uznaje się za zrealizowaną z chwilą ukończenia kursu jednak nie będzie to trwało dłużej niż 92 dni
  3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i Konsumenta, nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
  4. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i wedle własnego uznania. W przypadku istotnych zmian użytkownicy mogą zostać powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub za pośrednictwem powiadomień w serwisie Usługodawcy.
  5. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie kursynieruchomosci.pl/regulamin/.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Usługodawcy.
  7. Regulamin wchodzi w życie z momentem publikacji.
  Data aktualizacji regulaminu: 1.06.2022r.
Scroll to Top

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER

Otrzymaj dostęp do niepublikowanych treści i zyskaj
10% rabatu na pierwszy kurs

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda
Privacy Policy